Odborné články

Nový daňový balíček – změny zdanění právnických osob + DPH

V červnu letošního roku předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh několika zásadních daňových změn. Jednání poslanců se nakonec protáhlo až do jedné do rána a stále není jasné jaká bude finální podoba změn, které jsou zamýšlené již od 1. 1. 2021.

Jaké změny daňový balíček přináší:

Změny v oblasti zdanění právnických osob a DPH
Zvýšení hranice daňového odpisování hmotného majetku a technického zhodnocení

Novela zvyšuje hranici z 40 000 Kč na 80 000 Kč, od které se hmotné věci považují „hmotným majetkem pro účely zákona“ a musí se tak daňově odepsat. Stejné zvýšení hranice nově platí i pro technické zhodnocení. Od ledna bude tedy možné koupit počítač za 70 000 Kč a jednorázově ho dát do nákladů (v případě, že není účetně odepisován).

Uznatelnost výdajů na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté od 1. března 2020 do 31. prosince 2020 v souvislosti s výskytem COVID-19

Vládní návrh má za cíl daňové a administrativní ulehčení poplatníkům, kteří v období koronavirové pandemie poskytovali své služby a výrobky bezúplatně potřebným. Toto plnění a výdaje na ně vyložené bude daňově uznatelné.

Změny u oznámení o příjmech plynoucích do zahraniční

Nově se rozliší dva typy oznámení, a to pro již zdaněné příjmy a příjmy osvobozené (či nedaněné dle mezinárodní smlouvy). U oznámení zdaněných příjmů by se lhůta neměnila, ale u nezdaněných by se oznámení podávalo jen jednou ročně.

Dále by se změnil měsíční limit, od kterého je povinnost podat oznámení. To by se na základě návrhu zvýšilo ze 100 000 na 300 000. Tento limit by se určoval měsíčně a oznámení by se podávalo jen za každý měsíc s překročeným limitem.

Uplatňování DPH u pronájmu nemovitostí

Další zásadní změnou pro rok 2021 bude úprava uplatňování DPH při pronájmu nemovitostí mezi dvěma plátci DPH. To bylo výhodné zejména pro uplatňování nároků na odpočet DPH. Novela však tuto možnost značně omezuje. Nově nebude možné takto zdaňovat pronájem prostor určených k bydlení. Jedná se o pronájem:

  • rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,
  • obytného prostoru,
  • jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,
  • stavby, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy této stavby nebo části stavby, je-li pronajímána tato část, tvořeno obytným prostorem
  • pozemku, jehož je taková stavba součástí
  • práva stavby, jehož je taková stavba součástí.

To znamená, že pronajímatel nebude moci uplatňovat nárok na odpočet DPH z nakoupených věcí a služeb vázaných na pronájem. Další a zásadnější bude nutnost opravy odpočtů DPH, které byly učiněny dříve. Pronajímatel tak bude muset každoročně vracet poměrnou část z původního odpočtu DPH u nemovitosti až do naplnění 10leté lhůty od koupě nebo technického zhodnocení.

Do konce roku je možné aplikovat původní systém DPH a případně upravit toky mezi podnikateli takovým způsobem, aby nastavení bylo nadále efektivní i z daňového pohledu.

Similar Posts

One Comment

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *